detgyldnedaggry.com
 

ÅPNING I NEOFYTENS GRAD

ForsideArkivetLenkerKontakt
1. Hierofant: Hvit, rød, septer.
2. Hiereus: Hvit, sort, sverd.
3. Hegemon: Hvit, hvit, septer.
4. Kerux: Hvit, sort, lampe, stav.
5. Stolistes: Hvit, sort, beger med vann.
6. Dadukos: Hvit, sort, røkelseskar.
7. Sentinel: Hvit, sort, sverd.

Materiell:
Kors og trekant.
Rød rose.
Rød lampe.
Beger vin.
Asjett med brød og salt.

Kandidaten:
Hvit drakt, sort tilbehør.
Rep.
Skjerf.
Kjemikalier som gjør vann til vin.

ÅPNING

Hierofanten banker en gang.
Offiserene reiser seg.

Hierofant:
(banker) Kerux går til høyre for hierofanten. Ser vest.

Kerux:
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI
(går tilbake).

Hierofant:
Brødre og søstere i Ordenen av Det Gyldne Daggry; assister meg i åpningen av neofytenes hall. (Alle reiser seg.) Kerux, påse at tempelet er forsvarlig bevoktet.

Kerux:
(banker. Svares av Sentinel) Hierofant, hallen er forsvarlig bevoktet.

Hierofant:
Hiereus; forsikre deg om at alle her har sett Det Gyldne Daggry.

Hiereus:
Brødre og søstere av Det Gyldne Daggry; gi neofytenes tegn (gjort). Hierofant (hilser); alle her er slik beæret.

Hierofant:
Hiereus; hvor mange offiserer er det i denne grad?

Hiereus:
Seks - utenom sentinel: Nemlig hierofanten, hiereus og hegemon. Og kerux, stolistes og dadukos.

Hierofant:
Sentinels plass?

Hiereus:
Utenfor hallens port.

Hierofant:
Sentinels plikt?

Hiereus:
Bevæpnet med et sverd; å holde inntrengere borte, og å forberede kandidaten.

Hierofant:
Dadukos, din plass?

Dadukos:
I sør, hierofant, for å symbolisere hete og tørrhet.

Hierofant:
Din oppgave?

Dadukos:
Jeg betjener røkelseskaret og røkelsen; jeg assisterer i renselsen og innvielsen av hallen, medlemmene og kandidaten; med ild.

Hierofant:
Stolistes, din post?

Stolistes:
I nord, hierofant, for å symbolisere kulde og fuktighet.

Hierofant:
Din oppgave?

Stolistes:
Jeg betjener vievannets beger, og assisterer i renselsen og innvielsen av hallen, medlemmene og kandidaten; med vann.

Hierofant:
Kerux, din plass?

Kerux:
Innenfor hallens port, hierofant.

Hierofant:
Din oppgave?

Kerux:
Jeg vokter portalens innside. Jeg tar imot brødre og søstere av ordenen. Jeg assisterer i mottagelsen av kandidaten. Jeg betjener mitt embedes lampe. Jeg leder den mystiske sirkel og foretar alle kunngjøringer og annonseringer.

Hierofant:
Hva symboliserer din lampe og din stav?

Kerux:
Den okkulte vitenskaps lys, og kontrollert kraft.

Hierofant:
Hegemon, din plass?

Hegemon:
Mellom Hermes og Salomos søyler. Vendt mot universets kubiske alter, hierofant.

Hierofant:
Din oppgave?

Hegemon:
Jeg presiderer over den okkulte vitenskaps symbolske port. Jeg er forsoneren mellom lys og mørke. Jeg følger kerux i den mystiske sirkel. Jeg overvåker kandidatens forberedelse; leder ham inn på mørkets sti, til lys.

Hierofant:
Hva symboliserer den hvite farven på din drakt?

Hegemon:
Renhet.

Hierofant:
Ditt spesielle offiserstegn?

Hegemon:
Det mitrahodede septer.

Hierofant:
Som symboliserer?

Hegemon:
Religionen, og å rettlede og regulere liv.

Hierofant:
Hva er din oppgave et symbol på?

Hegemon:
Sjelens høyere aspirasjoner, som burde lede våre handlinger.

Hierofant:
Hiereus, din plass?

Hiereus:
På tronen i vest, hierofant.

Hierofant:
Hva symboliserer vestens trone.

Hiereus:
Mørkets komme, lysets forlatelse.

Hierofant:
Din oppgave?

Hiereus:
Jeg presiderer over halvlys og mørke. Det som omgir oss i fraværet av livets og lysets sol. Jeg vokter porten i vest.

Hierofant:
Hva symboliserer den sorte farven i din drakt?

Hiereus:
Mørke.

Hierofant:
Ditt spesielle offiserstegn?

Hiereus:
Sverdet og banneret i vest.

Hierofant:
Hva symboliserer banneret i vest?

Hiereus:
Halvlys.

Hierofant:
Hva symboliserer sverdet?

Hiereus:
Strenghet og dom.

Hierofant:
Hva er din oppgave et symbol på?

Hiereus:
Fasthet.

Hierofant:
Jeg sitter på tronen i øst. Den symboliserer oppstandelsen av livets og lysets sol. Min plikt er å herske og regjere denne hall i henhold til ordenens lover. Min kappes røde farve symboliserer lys; mine ærestegn er septeret og banneret i øst; som betegner kraft og lys, barmhjertighet og visdom. Min oppgave er å være fortolkeren av mysteriene.

Stolistes; jeg ber deg lutre denne hall og dens medlemmer med vann.

Stolistes:
(Gjør så; sier:) Jeg vier med vann.

Hierofant:
Dadukos; jeg ber deg rense hallen og dens medlemmer med ild.

Dadukos:
(Gjør så; sier:) Jeg helliggjør med ild.

Hegemon:
(Går til nord og ser øst.)

Hierofant:
(Står opp med septer og banner:) La den mystiske sirkel finne sted på lysets sti.

(Gjort i passende form: Kerux først, så hegemon, hiereus, andre medlemmer og stolistes og dadukos sist. De passerer tre ganger rundt fra øst via syd til vest. Etter den første runden returnerer hiereus til sin plass. Etter andre runde hegemon, etter tredje runde øvrige medlemmer. Hver som passerer tronen i øst, hilser og senker våpen. Hierofanten unntatt.)

Hierofant:
Den mystiske sirkel; vårt symbol på lysets komme, er tilbakelagt.
La oss tilbe universets skaper.

Hellig er du, skaper i universet.
Hellig er du, den naturen ikke har formet.
Hellig er du, den umåtelige og mektige.
Du hersker, av lys og av mørke.

(Alle salutterer.)
Kerux; erklær at jeg har åpnet neofytenes hall.

Kerux:
(Går til høyre for Hierofanten som vanlig:) Vår hierofant har åpnet neofytenes hall: Solen har stått opp, og lys skinner i mørket.
(Banker.)

Hiereus:
(Banker.)

Hegemon:
(Banker.)

(Alle setter seg.)

Hierofant:
(Banker:) KHABS

Hiereus:
(Banker:) AM

Hegemon:
(Banker:) PEKHT.

Hiereus:
(Banker:) KONX

Hegemon:
(Banker:) OM

Hierofant:
(Banker:) PAX.

Hegemon:
(Banker:) LYS

Hierofant:
(Banker:) I

Hiereus:
(Banker:) EVIGHET.
 

MOTTAGELSESSERMONI

Hierofant:
(Banker) Brødre og søstere i Ordenen av Det Gyldne Daggry; vi skal motta NN i neofytens grad. Hegemon: Be NN om å gjøre seg rede til mottagelsessermonien, og overvåk forberedelsene dertil.
(Hegemon flytter sin stol fra plassen mellom søylene, salutterer hierofanten, forlater templet og forbereder kandidaten som følger: Kandidaten blir bundet for øynene med et skjerf og et rep blir bundet tre ganger rundt kandidatens midje.)

Hegemon:
Barn av jorden; stig opp og begynn på stien i mørket.

Kerux:
(Banker) Hierofant, er det din vilje at kandidaten skal mottas?

Hierofant:
Det er. Gi NN adgang på passende måte. Stolistes og dadukos; assister kerux i mottagelsen.

(De går sammen til kerux ved døren. Kerux åpner døren, men sperrer inngangen.)

Kerux:
Barn av jorden; urenset og uviet kan du ikke bestige vår hellige hall.

Stolistes:
(Signer et kors på kandidatens panne) Barn av jorden, jeg renser deg med vann.

Dadukos:
(Renser kandidaten) Barn av jorden, jeg vier deg med ild.

Hierofant:
Før kandidaten til alteret.
Barn av jorden, hvorfor ønsker du adgang til denne orden?

Kandidat:
(Tilskyndet av hegemon) Min sjel vandrer i mørket, og søker den okkulte kunnskaps lys. Jeg tror at i denne orden kan viten om dette lys finnes.
(Bannere latt tilbake ved tronen; avanserer hierofanten mellom søylene til østlig side av alteret. Hiereus står til venstre for kandidaten, hegemon på kandidatens høyre side.)

Hierofant:
Knel på begge knær. Gi meg så din høyre hånd (gjort). Den plasserer jeg på dette hellige symbol (plasserer kandidatens høyre hånd i senter av trekanten.) Legg din venstre hånd i min, bøy hodet, og avgi eden (alle reiser seg):

EDSAVLEGGELSEN

I hine dage, måtte neofyten «i nærvær av universets hersker og i denne Neofytenes Hall, av egen fri vilje og uoppfordret; forplikte seg til å holde alt ved denne orden hemmelig». Og man lovet dette «under intet mindre enn straffen av å bli utstøtt fra denne orden, som en forsettelig, menedersk usling, uten noen moralsk verdi, og upassende i samfunnet av riktige og sanne personer. Og frivillig overgi seg til en dødelig og fiendtlig viljestrøm satt i bevegelse av ordenens ledere; og av hvilken man ville falle drept og paralysert om, uten noe synlig våpen; som felt av lynet». (Hiereus legger her plutselig sverdbladet på nakken til kandidaten, og trekker det så tilbake igjen.)

I dag, hvor all vår lærdom er å få kjøpt i bøker, er det absurd å kreve neofytens løfte om hemmelighold. Det betyr ikke at det å inntre i vår orden er noe man gjør med lettvint hjerte. Ved å godta vår ed, binder du deg ikke bare til å opprette en vennlig og velvillig forbindelse med alle brødre og søstere i ordenen: Du påtar deg også å arbeide nidkjært med studiet av de okkulte vitenskaper; i forståelsen av at Det Gyldne Daggry ikke er etablert til fordel for dem som bare ønsker overfladisk kunnskap om okkulte ting. Så kan du da; i denne forsamlings nærvær, forsikre oss om din vilje til arbeid og disiplin? Og om din vilje til å søke og lære, og til å behandle alle mennesker som like verdifulle som deg selv?

Kandidat:
Jeg kan. Jeg forstår at bare iherdighet kan føre meg til det store arbeid. Og jeg forsikrer at jeg vil bruke den lærdom som finnes i denne orden til å utvikle mitt selv. Og at jeg aldri vil bruke de okkulte krefter jeg måtte tilegne meg, med onde hensikter.
Jeg lover dette, på dette hellige og sublime symbol. Så hjelp meg universets skaper og min egen høyere sjel.

Hierofant:
Reis deg, du nyforpliktede neofyte av Det Gyldne Daggry i det ytre.
Før kandidaten til den nordlige delen av hallen, stedet for det ytterste, symbolske mørke. (Gjort. Kandidaten ser mot øst. Hierofanten og hiereus vender tilbake til sine troner.)

Hierofant:
Min høyere sjels stemme sa til meg: La meg tre inn på mørkets sti, for slik skal jeg nå
lyset. Jeg er det eneste vesen i en avgrunn av mørke. Fra mørke kom jeg før min fødsel, fra en ursøvns stillhet. Og tidenes stemme svarte min sjel: Jeg er det som skapes i mørke. Barn av jorden, lyset skinner i mørket, men mørket fatter det ikke.

La den mystiske sirkel finne sted på mørkets sti, med den okkulte vitenskaps symbolske lys til å lede vei.
(Kerux leder med lys og stav, hegemon fører kandidaten. Stolistes og dadukos følger, tre ganger rundt. Første gang; hierofant (banker), og hiereus (banker). Andre gang hierofant (banker). De stanser i syd.)

Kerux:
Barn av jorden, uren og urenset kan du ikke betrå stien mot vest.

Stolistes:
(Tegner et kors på kandidatens panne) Barn av jorden, jeg renser deg med vann.

Dadukos:
(Renser kandidaten) Barn av jorden, jeg lutrer deg med ild.

Hegemon:
Barn av jorden; to ganger renset kan du nærme deg porten i vest. (De går mot vest, ser mot tronen og stanser. Hiereus reiser seg, tar banner i venstre hånd, truer kandidaten med sverd, og sier - mens hegemon tar opp kandidatens øyenbind.)

Hiereus:
Du kan ikke passere meg, sa vokteren i vest; om du ikke kan si meg mitt navn.

Hegemon:
Mørke er ditt navn, du store av skyggenes stier.

Hiereus:
(Sakte senkende sverdets spiss) Barn av jorden, frykt er fiasko. Vær derfor uten frykt. For i kujonens hjerte bor ikke dyden. Du har kjent meg, så gå videre. (Øyenbindet på plass igjen. De går til nord og stanser.)

Kerux:
Barn av jorden, urenset og ulutret kan du ikke betre stien mot øst.

Stolistes:
(Tegner et kors på kandidatens panne) Barn av jorden, jeg renser deg med vann.

Dadukos:
(Renser kandidaten) Barn av jorden, jeg lutrer deg med ild.

Hegemon:
Barn av jorden, tre ganger renset kan du nærme deg porten i øst. (De går mot øst, ser mot tronen og stanser. Hierofanten reiser seg, tar banneret i venstre hånd og hever septeret som for å slå. Hegemon tar bort kandidatens øyenbind.)

Hierofant:
Du kan ikke passere meg, sa vokteren i øst, om du ikke kan fortelle meg mitt navn.

Hegemon:
Lys demrende i mørke er ditt navn. Lyset på en gylden dag.

Hierofant:
(Sakte senkende septeret) Barn av jorden, husk at ubalansert kraft er ondskap, ubalansert nåde er svakhet, ubalansert strenghet er undertrykkelse. Du har kjent meg, så passèr videre til universets kubiske alter. (Øyenbind sluppet ned og kandidaten tatt til vest av alteret. Hierofanten forlater tronen og står mellom søylene, mot kandidaten, med septeret i høyre hånd og banneret i venstre.)

Hierofant:
Jeg kommer i kraftens lys
.Jeg kommer i visdommens lys.
Jeg kommer i nådens lys.
Lyset med helbredelse i sine vinger.

(Hegemon på kandidatens høyre, kerux bak kandidaten. Stolistes og dadukos høyre og venstre for kerux. Offiserene former nå et hexagram rundt alteret. Hiereus holder sverd i høyre hånd med banneret i vest i venstre.)

Hierofant:
La kandidaten knele. (Gjort.) Skaper i universet, du umåtelige og mektige. Lysets og mørkets hersker. Se med velvilje på denne neofyte, som nå kneler, og gi din hjelp til hennes/hans sjels høyere aspirasjoner, så at hun/han må vise seg en sann og trofast søster/broder blant oss.
La kandidaten reise seg.
(Kandidaten hjelpes opp og bringes nær alteret. Hierofanten, hiereus og hegemon hever staver og sverd. og våpnene berører hverandre over hodet på kandidaten. Ved ordet «mørke» fjerner kerux øyenbindet.)

Hegemon:
Arving til en døende verden; vi kaller deg til den levende skjønnhet.

Hiereus:
Vandrer i det ville mørke, vi kaller deg til det milde lys. (Øyenbind fjernes.)

Hierofant:
Barn av jorden, lenge har du bodd i mørke; forlat natten og søk dagen.
(Alle medlemmer klapper i hendene. Hierofant, hiereus og hegemon sier sammen:)

Hierofant:
Hiereus:
Hegemon:
NN: Vi mottar deg i Ordenen av Det Gyldne Daggry.

Hierofant:
(Banker) KHABS

Hiereus:
(Banker) AM

Hegemon:
(Banker) PEKHT.

Hiereus:
(Banker) KONX

Hegemon:
(Banker) OM

Hierofant:
(Banker) PAX.

Hegemon:
(Banker) LYS

Hierofant:
(Banker) I

Hiereus:
(Banker) EVIGHET.

Hierofant:
I alle dine vandringer gjennom mørket var kerux' lampe foran deg (kerux avanserer og hever sin lampe), men du så den ikke. Den er symbolet på den okkulte vitenskaps skjulte lys. Før kandidaten til øst av alteret.
Hiereus; plassèr kandidaten mellom de mystiske søyler og overvåk den fjerde og siste renselse.
(Hierofanten returnerer til tronen. Hiereus tar plass mellom søylene. Kandidaten dirigeres av hegemon til øst av alteret vendt mot hiereus. Hiereus gir sverd og banner til hegemon.)

Hiereus:
La den siste renselse av kandidaten finne sted.

Kerux:
(Går til nord og ser øst. Stolistes signer et kors på kandidatens panne, hilser hierofanten, sprinkler øst og sier:)

Stolistes:
Søster/broder, jeg renser deg til slutt med vann.

Dadukos:
(Renser) Søster/broder, jeg helliggjør deg til sist med ild.

Hierofant:
Hegemon; den siste lutring av kandidaten er utført. Jeg ber deg fjerne repet fra kandidatens midje. Det siste gjenværende symbol på mørkets sti.

Hegemon:
(Gjør så.)

Hierofant:
La den mystiske sirkel finne sted på lysets sti. (Kerux går nordøst. Hegemon tar kandidaten bak den sorte søyle, og står bak kerux. Hiereus kommer så, fulgt av stolistes og dadukos. Kerux leder an, alle salutterer når de passerer hierofanten, som står og holder septer og banner som ved åpningen. Hiereus går ut ved sin trone. Hegemon returnerer til mellom søylene etter andre passering. Hegemon dirigerer neofyten til å følge kerux, som med de andre offiserer passerer hierofanten en tredje gang.)

Hierofant:
Ta din plass nordvest for stolistes.

(Kerux indikerer dette, og går på fulgt av stolistes som faller ut i nord, og returnerer til sin plass. Hegemon replasserer stolen sin mellom søylene og sitter ned. Kerux replasserer rosen, lampen, begeret og alterdisken i riktige posisjoner på alteret. Alle setter seg.)

Hierofant:
Det trefoldige repet omkring din midje var et bilde på den trefoldige dødelighets trelldom, som har bundet den engang så vidtvandrende sjel, til et trangt sted. Bindet foran øynene var et bilde på mørke; på uvitenhet; på dødelighet, og det som har blindet menneskene for den lykke og skjønnhet deres øyne så. Det doble, kubiske alter i hallens senter er et emblem for den synlige natur - det materielle univers. Det er en dobbelt kube fordi - som smaragdtavlen sier: De tingene som er under er en refleksjon av de tingene som er over.
På alteret er en hvit triangel som er bildet på det udødelige lys: Det treenige lys, som beveget seg i mørke og skapte verden av mørke og ut av mørke. Det er to stridende krefter og en som alltid forener dem.

(Hierofanten står i korsform og sier:)
Ære til deg, du som skapte de udødelige.
Din glans strømmer ut med jubel til verdens ende!
(Hierofanten setter seg.)

I øst, syd, vest og nord er en rose, ild, et beger vin og brød og salt. Disse hentyder til de fire elementer: Luft, ild, vann og jord.
Det mystiske ord - KHABS AM PEKHT - er gammel-egyptisk, og er roten til det greske KONX OM PAX som ble ytret i de elyseiske mysterier. En bokstavelig oversettelse ville være: Lys strømmende ut i en stråle. Øst av det kubiske alter av skapte ting, er Hermes og Salomos søyler. Den rette og smale vei mellom dem åpner stien til gjemt kunnskap. Det var på grunn av dette at jeg passerte mellom dem, da du kom til lyset. Og det var på grunn av dette at du ble plassert mellom dem for å motta den siste renselsen. To stridende krefter og en som forener dem i evighet.

Min trone ved Østens port er stedet for vokteren av den oppgående sol. Hiereus' trone ved vestens port er stedet for vokteren mot vrimlene som sover gjennom lyset og våkner i skumringen. Hegemons trone mellom søylene er stedet for balansert kraft, mellom det ytterste lys og det ytterste mørke. Kerux stav er strålen av lys fra den gjemte visdom, og hans lampe er et emblem på den evigbrennende lampen til mysterienes vokter. Stolistes sete ved porten i nord er stedet for vokteren av karet og vannets brønn, av kulde og fuktighet. Dadukos sete ved porten i syd er stedet for vokteren av ildsjøen og den brennende busk.

Kerux; jeg ber deg erklære at neofyten er blitt innviet i mysteriene i neofytens grad.

(Kerux avanserer til nordøst, ser vest, hever sin stav og sier:)

Kerux:
Hør så alle: Jeg proklamerer at NN; er blitt mottatt i proper form i neofytens grad av Ordenen av Det Gyldne Daggry i det ytre. (Alle klapper i hendene.)

Hierofant:
Hiereus, jeg ber deg gi en kort adresse til vår søster/broder.

Hiereus:
Du er nå et medlem av vår orden. Denne ordens erklærte objekt og mål er det praktiske studium av okkult vitenskap. Og jeg vil råde deg til å kultivere en mental tilstand verdig denne orden.
Kast aldri dårlig lys over den religion som foretrekkes av en annen. For hvilken rett har du til å vanhellige det som er hellig i hans øyne?
Studer godt den store hemmelige viten, den propre balanse mellom nåde og strenghet. For noe i ubalanse er ikke godt. Ubalansert strenghet er grusomhet og undertrykkelse. Ubalansert nåde bare svakhet, og ville tillate ondskap å eksistere uhindret. Således blir selv nåden medskyldig i det onde.
Sist: Bli ikke kuet av vanskelighetene ved okkulte studier, men husk at enhver hindring kan overvinnes med standhaftighet.

Kerux:
(Dirigerer kandidaten til sitt bord, gir ham en oppløsning og ber ham helle noen få dråper på platen foran seg)
Slik denne rene og klare væske blir blod: Slik er miraklene om du ikke forråder din ed til denne orden.

Hierofant:
Ta din plass, og husk at din mottagelse i denne orden ikke gir deg rett til å innvie andre.
 

LUKNING

Kerux:
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI.

Hierofant:
(Banker) Brødre og søstere av Ordenen av Det Gyldne Daggry i det ytre, assister meg i lukningen av denne hall i neofytens grad. (Alle reiser seg.)

Hiereus:
(3 bank)

Hegemon:
(3 bank)

Hierofant:
(3 bank) Kerux, se til at hallen er forsvarlig bevoktet.

Kerux:
(Gjør så) Hierofant, hallen er forsvarlig bevoktet.

Hierofant:
Stolistes, jeg ber deg å lutre hallen og medlemmene med vann.
(Gjort som i åpningen.)

Hierofant:
Dadukos; jeg ber deg å rense hallen og medlemmene med ild. (Gjort som i åpningen.)

Hierofant:
La den mystiske sirkel finne sted på lysets sti.

(Kerux går via syd til sydøst. Hegemon går til nord og leder den nye neofyte via vest og syd, og dirigerer neofyten til å følge seg i prosesjonen. Hiereus følger neofyten og stolistes følger hiereus, fulgt av dadukos, og sentinel avslutter prosesjonen. Når de passerer hierofanten, som står og holder banneret i øst i sin venstre hånd, septeret i sin høyre; gjør de neofytens tegn. Hiereus går ut når hans trone nås. Hegemon passerer hierofanten to ganger, og tar så plass mellom søylene, og dirigerer neofyten til å følge kerux. Etter tredje passering av hierofanten, leder kerux neofyten til sin plass. De andre offiserene går ut ettersom deres plasser nås.)

Hierofant:
Den mystiske, motsatte sirkel er fullbrakt. Dette symbol på svinnende lys. La oss tilbe universets skaper.
(Alle vender øst. Stolistes får neofyten til å reise seg og se øst. Hierofanten ser øst, gjør hilsen ved hver tilbedelse; de andre offiserer og medlemmer repeterer den også.)

Hierofant:
Hellig er du, skaper i universet.
Hellig er du, den naturen ikke har formet.
Hellig er du, den umåtelige og mektige.
Du hersker av lys og av mørke.
 

DET MYSTISKE MÅLTID

Hierofant:
Intet annet gjenstår enn å delta sammen i stillhet i det mystiske måltid; satt sammen av symbolene for de fire elementer; for å huske vår hemmelige ed.

(Alle setter seg. Hierofanten legger ned sitt septer og returnerer banneret i øst til sin plass. Hierofanten går til vest av alteret, og gir; vendt øst, det salutterende tegn, men ikke stillhetens tegn, og tar opp rosen:)

Hierofant:
Jeg inviterer dere til å inhalere duften av denne rose med meg, som et symbol på luft. (Lukter.) Å føle varmen av denne hellige ild med meg. (Sprer sine hender over den.) Å spise dette jordens brød og salt med meg. (Dypper brød i salt og spiser.) Og til slutt drikke denne vin med meg, dette helliggjorte emblem på elementalt vann.

(Gjør et kors med begeret og drikker. Hierofanten setter ned begeret mellom korset og triangelet. Han går øst av alteret og ser vest.
Praemonstrator kommer så til vest av alteret og gjør det salutterende tegn. Hierofanten svarer med stillhetens tegn, og rekker rosen som praemonstrator lukter på og returnerer, føler så varmen av lampen, spiser brødet og saltet og mottar fra hierofanten begeret, med hvilket han gjør et kors, og etter å ha drukket; replasserer på alteret. Hierofanten passerer via vest og syd til sin trone. Praemonstrator går til øst av alteret. Imperator kommer til vest, utveksler tegn og deltar. Han returnerer til sin plass, etter å ha servert cancellarius, som i sin tur serverer den forrige hierofant. Etter lederne: Offiserene som deltar i ritualet; i denne orden: Hiereus, hegemon, stolistes og dadukos. Når alle offiserer unntatt kerux har deltatt; deltar indre medlemmer, etter senioritet, men venter ikke på instruksjon i dette. Om det oppstår en pause, kommer en frem. Så kommer medlemmer i det ytre på samme måte. Neofytene kommer sist, ledet av hegemon eller en annen utpekt offiser. Ordenen for rekkefølge for ytre medlemmer er: Filosofi, practici, teorici, zelatores, neofyter. Når den siste neofyte står øst for alteret, kommer kerux til vest; utveksler tegn og deltar. Hegemon dirigerer neofyten til å returnere til sin plass så snart kerux tar begeret. Kerux, ved mottagelsen av begeret, tømmer det, snur det, og sier:)

Kerux:
Det er fullbrakt!
(Rèplasserer beger og returnerer til sin plass. Alle reiser seg.)

Hierofant:
(Banker) TETELESTAI!

Hiereus:
(Banker)

Hegemon:
(Banker)

Hierofant:
(Banker) KHABS

Hiereus:
(Banker) AM

Hegemon:
(Banker) PEKHT.

Hiereus:
(Banker) KONX

Hegemon:
(Banker) OM

Hierofant:
(Banker) PAX.

Hegemon:
(Banker) LYS

Hierofant:
(Banker) I

Hiereus:
(Banker) EVIGHET.

(Alle gjør tegnene mot alteret.)

Hierofant:
Må det vi har deltatt i opprettholde oss i vår søken etter KVINTESSENSEN, Filosofenes sten, sann visdom, perfekt lykke, summum bonum.

(Offiserene blir i templet, mens den nye neofyte ledes ut av kerux.)