detgyldnedaggry.com

Hva er magi?

ForsideArkivetLenkerKontakt

- av PV -

Vi begynner med å avgrense det mot tryllekunsteri.

Tryllekunsting, uansett hvor spektakulær; er i vår sammenheng ikke magi. Magi i vår sammenheng; er et sett teknikker og lærdommer man tar i bruk for å komme i kontakt med sitt virkelige jeg, sin innerste kjerne, sin sanne stemme, sin ånd, sin sjel. Hva du nå enn velger å tenke på det som... Magi er først og fremst en metode til selvutvikling. Den praktiseres ofte ulikt fra magiker til magiker.

Tradisjonelt er den okkulte vitenskap blitt studert i lukkede selskaper og losjer. Det magiske aspekt er i første rekke synlig gjennom seremonier og ritualer. Det meste av arbeidet foregår på et indre plan. Gjennom rituelle, meditative renselser og tilegnelse av konkret kunnskap. Et av magikerens mål er å opprettholde kontakten med den universelle energi. Denne er magikerens arbeidsredskap. Etter først å ha lagt et fundament i teoretisk og praktisk okkultisme. Slik at man kan stå støtt når man skal håndtere den kosmiske energi.

Kler man av ordene, og ser til den magiske struktur; består et magisk studium av en del symbolkunnskap, en del spådomskunst, en del ritualkunnskap, og et sett filosofiske og religiøse systemer. Hva slags konkret innhold de ulike delene får, avhenger av okkult retning og magikerens innstilling. Det som er felles for all sann magisk evne, er at den er oppnådd gjennom hardt arbeid og nidkjær studering. Gjennom å våge og ville, og lete og å forstå.

Innenfor en orden som Golden Dawn av 1887, var det magiske studium i de lavere grader konsentrert om symbolkunnskap, okkult historie, samt innledende studier av den hebraiske qabala. Aleister Crowley sa ironisk etter sin innvielse i neofytens grad i 1898, at etter å ha blitt forespeilet alle helvetes pinsler ved et brudd på taushetseden; ble det hebraiske alfabet betrodd i hans trygge varetekt. Uansett; dette alfabet er et av Golden Dawns mest grunnleggende symboler. Sammen med annen qabalistisk symbolisme. Andre sentrale symboler kommer fra alkymi, astrologi, tarotkort og rosenkorset. Dessuten går meget av symbolkunnskapen i de lavere grader ut på at studenten utarbeider sine egne symboler. Brukt blant annet på talismaner.

For å bidra til å rense studentenes sinn, lærte de i Golden Dawn etter hvert renselsesritualer og andre magiske øvelser myntet på kontroll over auraen. Etter å ha oppnådd en viss ordensgrad, fikk studentene delta i tempelarbeidet. Arbeidet i hver grad ble innledet med et innvielsesrituale, der selskapets adepti hjalp studenten med å knytte an til det høyere energi- og bevissthetsnivået. Golden Dawns grader var nært forbundet med qabala og figuren Livets Tre. Det filosofiske arbeidet innenfor ordenen likeså.

Spådomskunster er en måte å komme i kontakt med sin intuisjon og sine følelser på. Derfor står gjerne spådomskunster på en magisk agenda. Golden Dawn arbeidet i første rekke med tarotkort og astrologi. Men også med mer esoteriske former som geomanci og de tattviske strømmer. I de lavere grader utgjorde studiet av tarot og astrologi en betydelig del av arbeidsmengden.

Ulike former for magi?

Magi er en selvutviklingsprosess, samtidig som den er vitenskapen om sammenhengene i universet. Magi er både en innadrettet og en utadrettet virksomhet. På et innadrettet plan tar magien i bruk teknikker som forutsettes å hjelpe magikeren til å oppnå en indre balanse i sitt sinn, et harmonisk vesen. Utad utfører magikeren ritualer for både renselser og påkallelser. Denne magien virker - på samme måte som den meditative virksomhet - etter magikerens evner. Det er evnen til å fokusere og til å ville som er nøkkelen til magisk suksess.

Hva er så forskjellen på magikere?
Forskjellen ligger i magikerens hensikter og motiver. I valg av fokus. Mye av dette vil bli preget av hvor god kontroll magikeren har over sitt ego. Noen tar for lett på egoets utfordring, og utøver magi i første rekke til fordel for seg selv; på bekostning av andre. Og egentlig er jo grunntanken riktig. Magi er noe man i første rekke utøver fordi det er til fordel for en selv. Men den som har tatt egoets utfordring alvorlig, får gjennom magi muligheten til å studere sin sjel og sitt sinn. Man dyrker sin balanse og harmoni og får en oppfatning av virkeligheten, som gjør at man har muligheten for å se sin rettmessige plass i universets puslespill. Et menneske er universets midtpunkt. Samtidig er det komplett ubetydelig. Med et slikt utgangspunkt går magikerens kunster ut over magikeren selv. De blir brukt til kremering av dårlige egenskaper.

Jeg er av den oppfatning at magi kan brukes på en - etter mitt syn - uetisk måte. Jeg mener det finnes magikere som forsker i sitt sinn og utøver sin magi etter metoder som går ut over andre. Som bruker mennesker på en hensynsløs måte for å nå egne mål. Enten de er av spirituell eller materiell art. Magi kan følgelig utøves i en rekke ulike avskygninger. Jeg ser ikke bort fra at det kan finnes mennesker som bruker magi utelukkende med onde hensikter. Som har glemt hva den magiske makt egentlig er for, og som isteden beruses av sin evne til å kontrollere (?) de kosmiske krefter.

Trøsten får i så tilfelle være at det å utøve magi medfører ansvar. Om nå magikeren erkjenner dette eller ikke. Ansvaret for egne handlinger er en del av magiens lov. Ens handlinger kommer tilbake til en. Og dess større evner, dess mer drastiske blir konsekvensene...  

Moderne magi

«Magi er den målrettede manipulering av energi» (PV - 2005)

Moderne magi tar i første rekke utgangspunkt i arven etter the Hermetic Order of the Golden Dawn, Aleister Crowley, Dion Fortune, Gregorij Gurdjieff og Israel Regardie. Til sammen har de produsert et magisk bibliotek som dekker alle magiens områder - pluss.

At Golden Dawn fortsatt har et ry som magisk orden, skyldes Israel Regardie. Det at hr. Regardie brøt sin magiske troskapsed og i bokform publiserte alle manuskripter med ordenens lære opp til adeptus minor, har gitt mulighet for uttallige magiske studier. Så da okkultisme virkelig «tok av» en gang sent på 1960- begynnelsen av 1970-tallet, førte det etter hvert til et ras av okkult litteratur. I den grad at i dag har alle større bokhandler med respekt for seg selv, en okkult avdeling. Dette har ført til en oppblomstring av en rekke magiske selskaper. Golden Dawn er mer utbredt, i flere versjoner, enn ordenen noen gang har vært. Det finnes selskaper og templer i GD-tradisjonen i en rekke land. En av ordnene har etablert seg i Skandinavia, og har (?) en gruppe studenter også i Norge. Ordo Templi Orientis (OTO) - en av de ordener Aleister Crowley var tilsluttet, har et arbeidende selskap her i landet.

Internett har sørget for å blåse liv i den magiske debatten. På nettet finnes flere oppslagstavler og nyhetsgrupper der folk både stiller spørsmål om magi, og drøfter magiske problemstillinger. Foreløpig foregår det mest interessante på den engelske delen av Usenet. Alt.magick er den desidert største av denne typen nyhetsgrupper. Her er det riktignok mange gærninger blant bidragsyterne, men noen av posterne har lang fartstid som magiske studenter, og bidrar ofte med noen kloke ord. Alt.magick har et sted mellom 80 og 150 nye meldinger daglig.

På nettet kommer man dessuten i kontakt med det som måtte finnes av okkult virksomhet. Det er bare å ta en søkemotor i bruk; så vil man stort sett finne det man ønsker.
 

Magi og mirakler

«And I'll call down thunder and speak the same, and my work fills the sky with flame» (Barlow, Weir - the Grateful Dead, 1977)

Det er vel liten tvil om at fantasylitteraturen har hatt mye å si for den okkulte interesse som finnes i våre dager. Kombinert med en åndelig lengsel etter noe mer enn den overfladiske hverdagen man i stort opplever i samfunnet rundt seg. Det er heller ingen tvil om at det romantiske mirakelaspektet ved magi er noe av det som tiltrekker ved akkurat denne åndelige søkemotoren. Det å la lynene flerre himmelen. Dunke staven i bakken og få en dypsindig rumlen til svar. Ledsaget av et lysglimt med røyk til.

John R. R. Tolkien og Gandalf, J. K. Rowling og Harry Potter; har muligens hatt omtrent like mye å si for dagens okkulte interesse som Golden Dawn og Aleister Crowley?

De aller, aller fleste vil imidlertid ikke oppnå noe annet med sine håndbevegelser enn å sette en temporær og svak luftstrøm i bevegelse. Stavbankingen forårsaker ingen svar fra det underjordiske. Bare lyden av tre mot underlag. Ens stirring får ikke stearinlys til å tenne. Ja, det er til og med de færreste hierofanter som får andre til å se de lysende figurer de selv ser seg tegne i luften under tempelarbeidet.

Så er da også magi i første rekke noe annet. Det er en selvutviklingsprosess. Dens filosofi vil gi deg glimt av sammenhengene i universet. Din egen forskning vil bringe deg nærmere svarene på livets gåter.
Og når din selvkontroll nærmer seg det perfekte. Når du har oppnådd indre harmoni og balanse. Da er det mulig dine visualiseringer er blitt så kraftfulle og velpolerte at selv andre kan se dem?